தமிழ் சுன்னா நேரடி ஒளிபரப்பு


எமது நிகழ்ச்சிகள் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் போது நேயர்கள் அனைவர்களுக்கும் அறிவிக்கப்படும்