ஷீஆக்களின் அதிகாரப் பரவலாக்கல் சிந்தனை என்ற உரைக்கான விமர்சனமும் தெளிவும் அல்-கோபர் இஸ்லாமிய நிலையம் (ஹிதாயா) வழங்கும் சிறப்பு கல்...

நஹ்ஜுல் பலாகா' தேவவாக்கியமா? அல்லது இலக்கியப் படைப்பா? 05-08-2017 இலங்கை ஷீயாக்கள், " நஹ்ஜுள் பலாகா "(نهج البلاغة) என்ற...