ஸலாஹுத்தீன் அய்யூபியும் ஷீஆக் காபிர்களும் Nowfer Mohammad   மாவீரர் ஸலாஹுத்தீன் அல் அய்யூபி அவர்களது பைதுல் மக்திஸ் மீட்புத் தி...