தமிழ் பேசும் ஷீஆ மதத்தவர்களின் வெளியீடுகள். 

உலகில் முஸ்லிம்கள் வாழும் அனைத்து இடங்களலும் ஷீஆ மத பிரச்சாரம்  வேகம் காணுகிறது. தமது வழிகொட்ட பிரச்சாரத்தின் பிரதான யுக்தி அருமையான, அழகான பெர்களின் கன்னவர் தலைப்புகள் இட்டு புத்தகககள், துண்டு பிரசுரங்கள் வெளியிடல். முஸ்லிம்கள் இவர்கள் குறித்து மிகுந்த கவனம் தேவை. 

Post a Comment