மீண்டும் ஒரு சாபம் கல்குடா மண்ணில் அரங்கேறுமா…???

மீண்டும் ஒரு சாபம் கல்குடா மண்ணில் அரங்கேறுமா…??? பரீட் ஷீஆ மீண்டும் காழி நீதிபதியாக சத்தியப்பிரமாணம் செய்ய இருக்கும் நிலையில்….. ...

இலங்கையும் குமைனியிஷமும்...

மீராவேடையில் குமைனி வீதி பெயர் மாறறம் செய்யப்பட்ட பின்னனியுடன்...     இலங்கையும் குமைனியிஷமும்...  14.02.2016 ஈரானிய புரட்சியின...