ஜெயந்தியா,ரிதிதென்னயில் ஷியா காபிர்களின் ஆதிக்கம்

ஜெயந்தியா,ரிதிதென்னயில் ஷியா காபிர்களின்  ஆதிக்கம். (மக்களை விளிப்பூட்ட ஷீயா காபிர்களை இனம்காட்டுகிறேம்.) 17.01.2016 மீராவோடையில் ...

கொள்கையில் யூதர்களுடன் உடன்படும் ஷீஆ காபிர்கள் ( ராபிழாக்கள் )

கொள்கையில் யூதர்களுடன் உடன்படும் ஷீஆ காபிர்கள் ( ராபிழாக்கள் )   08-01-2016 1: யூதர்கள் : ஆட்சி தாவூத் (அலை ) அவர்களின் ...

ஷீஆக்களின் அட்டகாசங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி.

ஓட்டமாவடியில் ஷீஆக்களுக்கு எதிராக பத்து தீர்மானங்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் முன்னிலையில் நிறைவேற்றம் – ஷீஆக்களின் அட்டகாசங்களுக்கு முற்றுப்புள்...