ஈரானின் நயவஞ்சகம்!!

    18/11/2015
ஈரானிய பாராளுமன்ற, சட்ட விவகாரங்களுக்கான பிரதித் தலைவன் அப்தஹி!!.

"ஈரான் மட்டும் இல்லையேல் காபூலும் பக்தாதும் வீழ்ச்சியடைந்து இருக்காது"

Post a Comment