சொந்த நாட்டு தலை நகரை ஒழுங்கா நிர்வாகம் பண்ண துப்பில்லாத ஷீஆ காரன்சொந்த நாட்டு தலை நகரை ஒழுங்கா நிர்வாகம் பண்ண துப்பில்லாத ஷீஆ காரன்சொல்றான் மக்கா நிர்வாகத்த மாத்தனுமாம் என்னத்த சொல்ல ! இதோ ஈரான் தலை நகர் தெஹ்ரானில் வருடம் தோறும் 4யிரம் பேர் சூழல் மாசடைவால் மரணம் , ஒழுங்கான காற்றோட்டம் கிடையாது , சூழல் மாசடைவால் அடிக்கடி ஏற்படும் பூகம்பங்கள் , சன நெரிசலை சமாழிக்க முடியாமை , முறையான காட்டிட தொழி நுட்பம் இல்லாமை என ஆசியாவின் மிக மோசமான நிர்வாகத்தை ஈரான் செய்கிறது !

http://www.alaraby.co.uk/society/2014/12/15/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8

Post a Comment