சுமார் 13 வருடங்களுக்கு முன் மாணவ பருவத்தில்  ஷீஆ மதத்திக்கு எதிராக எமது குழு வெளியிட்ட பிரசுரமே இது.... my;`k;Jypy;yh`;  

22-09-2015

குறிப்பாக கல்குடாவில் ஷீஆ மதத்திற்கு எதிராக உளத்தூய்மையோடு பிரச்சாரப்பணியில் ஈடுபட்டேம் படுகிறோம்... எம்மோடு அன்றில் இருந்து இன்று வரை இப்போராட்டத்தில் இணைந்து செயற்படும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் நன்றி... ஜஸாகுமுல்லாஹீ ஹைரா. 

mRu Ntfj;jpy; tsu;e;JtUk; \Pahf;fspd; CLUty;fSk; ,Wjp vr;rupf;ifAk;fy;Flh tho; K];yPk;fNs.!

m];]yhK miyf;Fk;

Fyj;jpd; ngauhYk;> ,dj;jpd; ngauhYk; rpjupf;fple;j kdpj rKjhaj;ij ,];yhk; vDk; tho;ifj;jpl;lj;jpd; %yk; egp (]y;) mtu;fs; xNu rKjhakhf khw;wpaikj;jhu;fs;. cyf tuyhw;wpy;  me;j rKjhaj;jpy;  fhzg;gl;l xw;Wik Nghd;W xU NghJk; fhzg;gl;ljpy;iy.
,e;j xw;Wikapidf; Fiog;gij ,yl;rpakhff; nfhz;ltu;fspd; gpupj;jhSk; #o;r;rpf;F Kjd; Kjypy; gypahdtu;fs; `thup[Pahf;fSk;> \Pahf;fSkhtu;. ,e;j ,U gpuptpdUk; ,];yhj;jpw;F NfL tpistpj;jJ Nghd;W NtW ve;jg; gpuptpdUk; NfL tpistpj;jjjpi;y.

Rkhu; 25 tUlfhykhf vkJ fy;Flh njhFjpapy; \Pahf;fspd; CLUty; ehSf;F ehs; tpj;jpahrkhd Kiwfspy; Njhw;wk; ngWfpd;wJ. c-k; ,];yhkpa fyr;rhu ikak; vd;Wk;> gy gzg;gupRg; Nghl;bfis elj;JtJk;> kpf Nfhyhfykhf gl;lkspg;G tpoh> guprupg;G tpohf; nfhz;lhLtJnkd jq;fsJ top nfl;l nfhs;ifia vkJ rKfj;jpy; tsu;j;Jf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. Muk;g fhyq;fspy; cykhf;fSk;> Gj;jp[PtpfSk; ,t; tplaj;jpy; mjpf fuprid fhl;bapUe;Jk; ,il eLNt iftpl;ljd; tpisthfj;jhd; ,d;W ,e;j epiyf;F tsu;e;Js;sdu;. ,d;W vkJ may;  Cuhd fhj;jhd;Fbapy; mg;Ju; wCg; ,d; nfhs;ifahd t`;jJy; T[{j;> gapy;thdp]k; Njrpa uPjpapy; fhj;jhd;Fb kf;fSf;F ngWk; rthyhf mike;jJ. mk;kf;fs; topnfl;ltiuAk; mtupd; r`hf;fisAk; tpul;babg;gjw;F gl;l f\;lKk;> vjpu;Nehf;fpa rthy;fSk; ehk; mwpe;jNj.!
mJ Nghd;W vkJ Cupy; mRu Ntfj;jpy;  tsu;e;J tUk; topnfl;l \Pahf;fspd; CLUtypdhy;  ehKk; fhj;jkh kf;fs; vjpu;Nehf;fpa  rthy;fisAk;> gpur;rpidfisAk; vjpu;Nehf;f Ntz;Lkh.???
,e;epiyapy; ,Ue;J ghJfhg;Gg; ngw  Ntz;Lnkd;w vz;zk; vk;kpy; ,Ue;jhy;  tpisAk; gapiu Kisapy; njupAk;; vd;W nrhy;tjw;Nfw;g top nfl;l \Pahf; nfhs;ifia
vk; rKfj;jpy; tsutpl;Lf; nfhz;bUg;gJ Kl;lhs; jdky;yth……??? 
ehis kWikapy; my;yh`; ,k;;kz;zpNy  gpwe;j xt;nthUtuplKk; tprhupg;ghdy;yth??? mjw;fF ehk; vd;d gjpy; nrhy;yg;Nghfpd;Nwhk;.??? mtu;fSila topnfl;l nfhs;if vkJ <khDf;F  Kw;wpYk; Kwd;gl;ljhFk;. mitfspy; rpy tpilaq;fis  njhl;Lf; fhl;LfpNwhk;

·        Map\h (uop) mtu;fis xU tpgr;rhup. `j; mbf;fg;glNtz;batu;. ,tNu midj;Jg; ghtq;fSf;Fk;  fhuzk;.
·        mG+ gf;fu;> cku;> cJkhd; Mfpa %d;W ]`hghf;fSk; myp (uop) mtu;fSf;F fpilf;f Ntz;ba Ml;rpg; nghWg;ig gwpj;Jf; nfhz;ldu;. vdNt ,tu;fs; fhgpu;fs;> my;yJ Kdhgpf;Ffs;
·        G`hup> K];ypk; Mfpa fpue;jq;fs; ngha; fl;Lf;fijfs; mitfis Vw;Wf;nfhs;sf; $lhJ .,ij tpl rpwe;j E}yhf vq;fsplk; c]PYy;  fhgp vd;w E}y; cs;sJ.
·        kf;fh> kjPdhtpy; K];ypk;fNs ,y;iy Aju;fSk;> fpup];jtu;fSNk tho;fpd;whu;fs;. mtu;fs; Gdpj ft;ghit Mf;fpukpj;Js;sdu;. mij ehk; kPl;;Nghk;.
·        ehd;F my;yJ Ie;J Ngiuj;jtpu Vida midj;J ]`hghf;fSk; egpatu;fspd; fhyj;jpNyNa fhgpuhfTk; KdhgpfhfTk; khwptpl;ldu;.
·        mG+`{iuuh (uop) mtu;fs; xU `jP]; nkrpd.; mtu; jdJ Ra NjitfSf;fhf Nghypahd `jP];fis ,l;Lf;fl;b kf;fis Vkhw;wpAs;shu;

·        mG+gf;fu;> cku>; Mfpa ,U ]`hghf;fSk; jq;fsJ NjitfSf;Fk; tpUg;gj;jpw;Fk; Vw;g khw;wk; nra;jNj my;Fu;Md; vdNt ,ij Vw;Wf; nfhs;s KbahJ. vk;kplk; ,ij Ngd;WKd;W klq;F my; Fu;Md; cs;sJ.


·        vq;fsJ ,khk;fs; gupRj;jkhdtu;fs;. mtu;fis Vw;Wf; nfhs;tJ <khdpd; xU mk;rk; ,tu;fis ek;ghjtu;fs; fhgpu;fs;.

,J ,t;thW vkJ <khDf;F Kw;wpYk; Kwz;gl;l ,tu;fSila rpe;jidfspy; XU rpyijNa ehq;fs; njhl;Lf;fhl;bAs;Nshk;. (,d;Dk; Vuhskhf cs;sJ)
ehk; ek;gf;$ba my;Fu;MidAk;> m];]{d;dhitAk;> fz;zpakpf;f ]`hghf;fisAk;> egp (]y;) mtu;fspd; kidtpaiuAk;  Fiw $WtJk; VRtJkhf cs;s ,j;jifa top nfl;l \Pahf;fis ,d;dKk; vkJ Cupy; tpl; Litg;gjh???

ehq;fs; nrhy;y tUtJjhd; vd;d??

Ø cykhf;fs;> ,af;fq;fsJ fUj;J NtWghLfis kwe;J nghJ vjpupahd \Pahf;fisAk; ,d;Dk; topnfl;ltu;fisAk; nty;y  xd;Wgl Ntz;Lk;
Ø [{k;Mg; gpurq;fq;fspy; ,tu;fsJ topnfl;l nfhs;iffs; gw;wp cykhf;fshy;  mwpTWj;jy;fSk;> cgNjrq;fSk; toq;fg;gl Ntz;Lk;.
Ø ,tu;fshy; elhjj;g;gLk; tpohf;fisAk;> khehLfisAk; gfp];fupg;G nra;tJld; vd;Wk; jahu; epiyapy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;.
Ø gpuNjr fUj;J NtWghbd;wp midtUk; Xu; mdpapy; ifNfhu;f;fNtz;Lk;.
Ø ehisa vkJ re;jjpapdUf;F Gdpj jPDy; ,];yhj;ij topnfl;ltu;fsplk; ,Ue;J kPl;Lf; nfhLf;f jahuhf Ntz;Lk;.
Ø xU rpy ,af;fq;fs;> jdpegu;fs; ,jidr; nra;thu;fs; vd;W xJq;fhky; ,tu;fis tpul;babg;gjpy; ehDnkhUtdhf ,Uf;f Ntz;Lk;> ,Ue;Njd; vd;w MirAk; Mu;tKk; Vw;gl Ntz;Lk;.
Ø vkJ <khdpy; jplfhj;jpukhd cWjpAld;> my;yh`;kPJ ek;gpf;if nfhz;L topnfl;ltu;fis Juj;jpabf;f jahuhf Ntz;Lk;.
Ø kPuhNthilapy; ,aq;fp tUk; ,tu;fsJ jiyikafkhd ,];yhkpa fyhr;rhu epiyak; (I.C.C) vd;w mikg;ig ,aq;f tplhky; jLf;f Ntz;Lk;.

vdNtjhd; Nkw;$wg;gl;l tplaq;fis Nju;jy; Jz;Lg; gpuRuq;fs; Nghy; thrpj;J tpl;L tPrhky; ,jpNy nrhy;yg;gl;litfspy;  cz;ikj;jd;ik vd;d??? cz;ikjhdh???  vd Muha;e;J ey;ynjhU Kbit xt;nthW kfdplkpUe;Jk; vkJ rKfj;jpd; tpbTf;fhf Ntz;b vjpu;ghu;j;J epw;fpd;Nwhk;.

        

Post a Comment