ஹதீஸ்களின் பெயரால் ஷீஆவின் சீர்கேடுகள்

ஹதீஸ்களின் பெயரால் ஷீஆவின் சீர்கேடுகள் – எம்.எஸ்.எம். இம்தியாஸ் ஸலபி ஷீஆ என்றால் குழு, அணி, கூட்டம்,பிரிவு என்று அர்த்தமாகும். அ...

ஷீஆக்கள் பற்றி அறிஞர்கள்:

ஷீஆக்கள் பற்றி அறிஞர்கள்: நான் ஷீஆக்களின் வழிகெட்ட பிரிவான ராபிழாக்களைத் தவிர மற்றவர்களிடமே ஹதீஸ்களை எடுத்தேன். ஏனெனில் ராபிழாக்கள் ஹத...

சமாதி வழிபாட்டுக்கு வழிகாட்டியவர்களும் இந்த ஷீயாக்களே!

சமாதி வழிபாட்டுக்கு வழிகாட்டியவர்களும் இந்த ஷீயாக்களே! ‘ஹுஸைன் (ரழி) அவர்களை ஸியாரத் செய்வது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட நூறு ஹஜ்ஜுகளுக்க...

அடி முட்டாள்களுக்கு மட்டும் தான் ஷியா மதத்தில் இடம்:

அடி முட்டாள்களுக்கு மட்டும் தான் ஷியா மதத்தில் இடம்:  ஈரானிய ஷியாக்கள் இறந்த ஒருவர் உயிருடன் இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு அவரின் புகைப்படத்தை...