ஷீஆக்கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் இப்படித்தான் கலிமா சொல்ல வேண்டுமாம். லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று நாம் சொல்வதைப் போல சொன்னால் போதாதாம். ஸுப்ஹானல்லாஹ்.


Post a Comment