ஓரினச்சேர்கையும் ஷீஆ மதத்தினரும்


அன்மையில் அமெரிக்க நீதிமன்றம் ஓரினச்சேர்கையாளர்களுக்கான திருமணம் மற்றும் ஏனைய செயற்பாடுகளுக்கு  உத்தியோகபுர்வமான அனுமதி வழங்கியது. பல கட்ட போராட்டங்களின் பின்னரே இவ்வசிங்கத்திற்கு அமெரிக்கா அனுமதி வழங்கியது. என்றாலும் ஷீஆ மதத்தினர்கள் இவர்களுக்கொள்ளம் முதல் இவ்வசிங்கத்தை நிலைநாட்டுவதில் உலகுக்கு முன்னுதாரணமிக்கவர்களாக திகழ்ந்தார்கள். பல வருடங்களாக ஓர்இன சேர்கையில் வித்தர்கள்

Post a Comment