உமர் (ரழி) மற்றும் சஹாபாக்களை சபிக்கும் ஷீஆக்கள்!

அபூபக்கரை அல்லாஹ் சபிப்பானாக!
உமரை அல்லாஹ் சபிப்பானாக!

‘‘லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ்” என்றால் முதலில் தாகூத்களை (ஷைத்தான்) நிராகரிக்க வேண்டும் என்பதாகும்.

அது அலியின் ஆட்சி பற்றியே பேசுகிறது.

உமருக்கு அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாவதாக!
யா அல்லாஹ் அபூபக்கரை சபிப்பாயாக!
உமரை சபிப்பாயாக!
உஸ்மானை சபிப்பாயாக!
உமரை சபிப்பாயாக!
சஹாபாக்களை சபிப்பாயாக!

இது இந்த வீடியோ காட்சியில் ஷீஆ இமாம்கள் செய்யும் பிறார்த்தனை. இதை கேக் வெட்டி, விழாவாக நடாத்துகிறார்கள்.

(யா அல்லாஹ் எம்மனைவரையும் இந்த வழிகெட்ட கூட்டத்திலிருந்து பாதுகாப்பாயாக)

Post a Comment