ஷீஆ காபிர்களின் நம்பிக்கையின் படி நரகத்திற்கு 7 வாயல்களாம். அதில் நபிகளாரின் உத்தம தோழர்களான அபுபக்கர் (ரழி) உமர் (ரழி) ஆயிஷா (ரழி) என இன்னும் பல உத்தம ஸஹாபா பெருமக்களின் பெயர்களில்தான் ஒவ்வெரு வாயளும் அழைக்கப்படுகிறதாம்..... அல்லாஹ்...


வழிகெட்ட மக்கு ஷீஆ மத காபிர்கள் எப்படியல்லாம் உத்தம தோழர்களை கேவலப்படுத்துகின்றார்கள்....

Post a Comment