ஷீஆ மதத்தின் பெயரால் கொள்ளையிடும் ஷீஆ முல்லாக்கள்...!!! (புகைப்படங்கள்)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ஷீஆ மததில் ஒரு விசித்திரமான கோட்பாடு உள்ளது. அதுதான் ஒவ்வெரு ஷீஆவின் சம்பாத்தியத்தில் 5ல் ஒரு பங்கை தங்களது மஹல்லா ஷீஆ மத பேதகருக்கு கட்டாயம் கொடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் ஒதிக்கி வைத்து விடுவார்களாம். இப்பகல் கொள்ளைக்கு அல்குர்ஆனில் இருந்து ஆதாரம் எனும் பெயரில் காட்டுகின்றால்கள்.  

அல்லாஹ் இவ்விஷமிகளிடமிருந்து எம்மை பாதுகாப்பானாக. ஆமீன் 

Post a Comment