ஷியாக்களின் கடவுள் கொமெய்னியா? 

    ஷியாக்களின் முத்த மத போதகர் அயதுல்லாஹ் தனது ஜும்மா உரையில்(11/10/2013): கொமெய்னி சொன்னால் என் மகனின் தலையை கூட துண்டிப்பேன் ஏன் என்றால் கொமெய்னி அவரின் வார்த்தை கடவுளின் வார்த்தை
    ...
    خطیب جمعه سیاهکل افزود : مرحوم سید احمد خمینی گفته است که «اگر مقام معظم رهبری بفرمایند که سر بچه ات را ببر من این کار را انجام می دهم» و معنی این جمله این است که ایشان نماینده برحق امام زمان (عج) در زمان غیبت   هستند و سخن ایشان سخن خداوند است.

    http://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2013/10/13/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D9%84-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%85.html

Post a Comment