ஈரான், மத்திய கிழக்கில் " ஷீயா ஸுன்னா " பித்னாவை கிளப்பியுள்ளது என்பதை சித்தரிக்கும் காட்டூன் :

Post a Comment