ஷீஆ விஷப்பாய்ச்சல் இவ்வாறுதான் பாச்சப்படுகிறது.....? 
முஸ்லிம்களே எச்சரிக்கை.!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

01-மார்க்கதாரிகள், உலகை வெருத்துமார்க்க பணி செய்வேரிடம் அஹ்லுல்பைத்தை   நேசிக்கின்றோம், போற்றுகின்றோம் புகழுகின்றோம் என்பன பேன்ற மாய கருத்துகளை கக்கி வசப்படுத்துகின்றனர்

02- வறுமை சமூகத்திடம் பணம், பெருளாதார மோகம் என்பன பேன்ற கவர்சி விளம்பரத்தால் ஷீஆயிஸம் விதைக்கப்படுகின்றது.

03- இளைஞ்சர்களிடம் முத்ஆ எனும் விபச்சாரத்தைக் கொண்டு இலகுநடைபெருகிறது இந்த ஷீஆ விஷம்


மொத்தத்தில் ஷீஆவிஷம் என்பது நடிப்புக் கொள்கையே என்பதில் சதவீதமும் சந்தேகமில்லை. 

Post a Comment