பேசும் படம் -04

ஹுசைன்(ரழி ) அவர்களுக்கு கற்பனை உருவம் கொடுக்கும் கேடுகெட்ட ஈரானிய ஷியாக்கள்: 

நிச்சயமாக அவர்கள் விஷமிகளே! ஆனால், (தாங்கள்தான் விஷமிகள் என்பதை) அவர்கள் உணர்ந்துகொள்ள மாட்டார்கள்.
(அல் குர் ஆன் 2:12.)

                                                                               -நன்றி - Sahuber Sathik

Post a Comment