"தர்கா" எனும் சொல் ஈரானிய மொழி

இஸ்லாத்தின் பெயரில் அதிகமான வழிக்கேடுகளை நுழைத்தவன் யூதன் தான் அதன் முதல் தோற்றம் ஷியா மதம் ஷியாக்கள் தோற்றுவித்த வலிக்கேடு தான் இந்த கபுறு தர்கா வணக்கம் என்பது பரிசுத்த குடும்பத்தினர்களின் சமாதிகளையும் இறை நேசர்களின் சமாதிகளையும் வணக்கஸ் தலங்களாக எடுத்துக் கொண்ட ஷீயாக்கல், சூபியாக்கல் மீதும் அல்லாஹ்வின் சாபம் உண்டாகட்டுமாக

Post a Comment