அன்பார்ந்த முஸ்லிம்களே இதோ ஷீஆக்களின் மற்றுமொரு வழிகேடு


எமது உயிரினும் மேலான நபியை நரகவாதி (நஊதுபில்லாஹ்) என சித்தரிக்கும் ஷீஆ காபிர்கள் இதற்குப்பிறகும் இவர்களை முஸ்லிம்கள் எனக்கூருவீர்களா.

ஷீஆக்களே! இஸ்லாத்தின் எதிரிகளே! இனியும் உங்கள் நடிப்பு எங்களிடம் செல்லாது.

உங்கள் வேஷம் வெளுத்துவிட்டது

Post a Comment