இந்த மடையர்களின் செயலைப் பார்த்ததீரகளா?

தெஹ்றானில் ஷீஆ விஷமிகளால் உருவாக்கப்பட்ட கஃபா வடிவம்.

Post a Comment