யூதன் பெத்த பிள்ளை ஷியா மதத்தவர்கள் மீது ஏற்பட்ட தண்டனை
நபியவர்களின் பேரரரான ஹூசைன் ரழியைக் கொன்றது ஷீஆக் காபிர்கள் என்பதில் அனுவளவும் சந்தேமில்லை.

ஷீஆக்கள் ஹூசைன் ரழியை கூபாவுக்கு அழைத்து, (ஈராக்) அவர்களையும் அவர்களுடைய தூதுவரையும் கொலை செய்து நல்லவர்கள் போன்று நடித்து வரலாற்றை மறைத்தனர்.

# ஆச்சரியம் : அல்லாஹ் அவர்களைக் கேவப் படுத்துவதற்காக கொலை செய்த அத் தினத்தில் ஷீஆக்கள் தமது உடலை வெட்டிக் கொள்ளும் படியான மடத்தனத்தை அவர்களின் உள்ளத்தில் போட்டு விட்டான்.

இறுதி நாள் வரை இக் கேவலம் அவர்களைத் தொடரும்.
via Abdullah Ihsany

Post a Comment