ஷீஆக்களிடமுள்ள அப்பாஸ் (அலை) அவர்களின் கப்ரடி ‘‘இதை முதல் முறையாக பார்வையிடுபவர்கள் தங்களின் தேவைகளை அவரிடம் கேட்டுக்கொள்ளவும், யா அப்பாஸ் என்று அழைக்கவும்’’ என்று அதில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

Post a Comment