ஷீஆக்களின் மறுபிரவேசம்

ஷீஆக்களின் மறுபிரவேசம் தொழுகை தொடர்பாக வரும் அல்குர்ஆனிய வசனங்களுக்கு விளக்கம் கூறப் புகுந்த ஷீஆக்களின் விரிவுரையாளர்கள் அய்யாஷ், ஹுவை...

ஈரான், மத்திய கிழக்கில் " ஷீயா ஸுன்னா " பித்னாவை கிளப்பியுள்ளது என்பதை சித்தரிக்கும் காட்டூன் :

ஈரான், மத்திய கிழக்கில் " ஷீயா ஸுன்னா " பித்னாவை கிளப்பியுள்ளது என்பதை சித்தரிக்கும் காட்டூன் :

ஷியாக்கள் இணைவைப்பின் உச்சகட்டம்.

இறந்தவர்களிடமும், கற்களிடமும் மற்றும் மண்ணிடமும் உதவி தேடலாம் அது ஷிர்க்(இணைவைப்பு) ஆகாது என்று காஷ்ப் அல் அஸ்ரார் என்ற நூலில் கூறுக...

ஷீஆக்களிடமுள்ள அப்பாஸ் (அலை) அவர்களின் கப்ரடி

ஷீஆக்களிடமுள்ள அப்பாஸ் (அலை) அவர்களின் கப்ரடி ‘‘இதை முதல் முறையாக பார்வையிடுபவர்கள் தங்களின் தேவைகளை அவரிடம் கேட்டுக்கொள்ளவும், யா அ...