அல் - இஸ்னா அஷரிய்யா / இமாமிய்யா ஓர் அறிமுகம் (தொடர்-03)

அல் - இஸ்னா அஷரிய்யா / இமாமிய்யா: இவர்களும்   நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு பின்னர் ஆட்சி உரிமை அலி (ரழி) அவர்களுக்கே   வந்திருக்க வேண்டும...