இலங்கை முஸ்லிம்களை இலக்குவைத்துத் தாக்கும் கொடிய வைரஸ்

       இஸ்லாத்தின் பெயரில் தோன்றிய பல வழிகெட்ட சிந்தனைப்பிரிவுகளில் ஷீயா எனும் சிந்தனைப் பிரிவு அல்லது ஷீயா எனும் மதம் மிகவும் அபாயகரம...

ஷீஆவிஷத்தின் பிரதான பிரிவுகள் (தொடர் - 02)

பிரதான பிரிவுகள்: ஷீஆ   இயக்கத்திற்குள் கிட்டத்தட்ட   70  திற்கும் மேற்பட்ட உட்பிரிவுகள் உண்டு   என்று வரலாற்றாசிரியர்கள் கூறுகின்ற...

ஷீயாவிஷம் ஓர் அறிமுகம் (01)

அறிமுகம்: இஸ்லாம் என்ற வாழ்க்கைத்   திட்டத்தின் மூலம் ஜாஹிலிய்யா சமூகத்தை நபி (ஸல்) அவர்கள் ஒரே சமுதாயமாகமாற்றியமைத்தார்கள். அதற...

கேள்வி 05:

ஷீஆ மதத்தவர்களிடம் பாவங்களை விட்டும் பாதுகாக்கப் பட்ட மஃசூமான இமாமை நியமிப்பது கடமை (வாஜிப்) ஆனதற்கான நோக்கமென்னவெனில் அனைத்து நகர்ப்புறங்க...

ஷீஆக்களின் உண்மை முகம் - அவர்களின் நூல்களிலிருந்து..

தொழுகை தொடர்பாக வரும் அல்குர்ஆனிய வசனங்களுக்கு விளக்கம் கூறப் புகுந்த ஷீஆக்களின் விரிவுரையாளர்கள் அய்யாஷ், ஹுவைஸீ ஆகிய இருவரும் பின்வர...